Privacy & Persoonsgegevens

Privacyverklaring Buro Zorgregie

Hoe gaan we om met uw persoonsgegevens en uw privacy? Dat leest u hieronder.

Algemeen

De AVG is nieuwe regelgeving ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze verordening heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene verordening gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg.

Met deze privacyverklaring krijgt u informatie over uw rechten en onze plichten, die gelden op grond van de AVG.

Waarom verwerken we persoonsgegevens?

Om u goed te kunnen adviseren is de verwerking van persoonsgegevens nodig. Die gegevens gebruiken wij bijvoorbeeld voor de inzet van de juiste zorg. Of het doen van een aanvraag van zorg of het verzorgen van een indicatiestelling.

Wat zijn de plichten van Buro Zorgregie?

Buro Zorgregie is volgens de AVG de Verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in uw dossier plaatsvindt.

Bij ons werk zijn we verplicht rekening te houden met het volgende:
Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld voor:

 • het uitvoeren van de overeenkomst, waaronder:
  • het opvragen van gegevens ten behoeve van het aanvragen van zorg, het organiseren en bemiddelen ervan, het opslaan van persoonlijke gegevens, deze te verwerken en waar nodig door te leiden naar de juiste instantie(s) ten behoeve van het aanvragen van zorg, het organiseren en bemiddelen ervan;
  • het doorgeven van gegevens aan hulp- of dienstverlenende instelling(en), waaronder de zorgverzekeraar, voor zover noodzakelijk voor uitvoering van de betreffende dienstverlening, welke gegevens die instanties in beginsel vanuit een wettelijke plicht of bevoegdheid bij u opvraagt;
  • het optreden als contactpersoon richting de indicatiecommissie(s);
  • het optreden als contactpersoon met familieleden en/of naasten en/of de wettelijk vertegenwoordiger, die betrokken zijn bij het organiseren van de zorg.
 • voor doelmatig beheer en beleid;
 • voor het voeren van een deugdelijke financiële administratie;
 • voor de tenaamstelling van uw factuur;
 • voor het deugdelijk archiveren en bewaren van uw gegevens.
 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden, tenzij het een verenigbaar doel betreft in de zin van de AVG of de uitvoeringswet AVG;
 • Alle medewerkers van Buro Zorgregie gaan vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Dat is schriftelijk vastgelegd in elke arbeidsovereenkomst van die medewerkers;
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang. Wij hebben de nodige technische en organisatorische maatregelen genomen om een beveiligingsincident te voorkomen;
 • Gegevens worden niet buiten de EU opgeslagen;
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening. Daarna worden ze vernietigd, tenzij u aangeeft dat u ze geretourneerd wenst te hebben.

Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

Uw rechten als betrokkene:

U heeft de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit schriftelijk via een brief of per e-mail (info@burozorgregie.nl) kenbaar maken aan Buro Zorgregie.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

De medewerkers van Buro Zorgregie hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener niet zonder uw toestemming toegang tot persoonsgegevens krijgt. Dus uw toestemming is dan vereist.
Op deze regel bestaan echter enkele wettelijke uitzonderingen. Als zich zo’n uitzondering zou voordoen, zullen wij u vooraf informeren.

Uitwisseling gegevens

Buro Zorgregie wisselt in beginsel geen relevante medische gegevens met derden. Dat is alléén anders als u hiervoor gericht toestemming heeft gegeven. Alleen met uw toestemming kunnen gegevens gedeeld worden met derden.

Vraag of klacht

Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw medische gegevens? Dan gaan wij hierover graag met u in gesprek.