Disclaimer

Disclaimer

www.burozorgregie.nl is een informatieve website op het gebied van het regelen van zorg en wil bezoekers informeren inzake actualiteiten en diensten in de zorg waarbij Buro Zorgregie kan bemiddelen.

Buro Zorgregie als onderdeel van De Thuiszorgmakelaar B.V. besteedt de grootst mogelijke zorg aan de inhoud van deze website. Aan de informatie en/of links kunnen geen rechten worden ontleend. Buro Zorgregie is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen die voortkomen uit eventuele onjuistheden of onvolledigheden.

De inhoud mag niet worden vermenigvuldigd of gepubliceerd zonder uitdrukkelijke toestemming van Buro Zorgregie.

E-mail disclaimer

De inhoud van e-mailberichten en van alle meegezonden bijlagen zijn vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik door de geadresseerde. In het geval dat e-mailberichten verkeerd worden bezorgd, verzoeken wij u dit direct per kerende e-mail aan ons kenbaar te maken en vervolgens het bericht en de bijlagen van uw computer te verwijderen.

Het is niet toegestaan het bericht en de meegezonden bijlagen te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, of de inhoud ervan openbaar te maken of te wijzigen.

In het geval de inhoud van het door u ontvangen bericht of een meegezonden bijlage niet overeenstemt met de inhoud van het door ons verzonden bericht of met de door ons verzonden bijlage, wordt uitsluitend de inhoud van het verzonden bericht of de bijlage als een juiste weergave van de inhoud aangemerkt. Buro Zorgregie is niet aansprakelijk voor de onjuiste en onvolledige overdracht van de informatie in het bericht, noch voor mogelijke vertraging in de ontvangst van het bericht of voor berichten en bijlagen waarvan de inhoud is gewijzigd.

Buro Zorgregie heeft alle maatregelen genomen die redelijkerwijs mogelijk zijn om e-mailberichten en de bijlagen vrij te houden van computervirussen, maar kan er echter niet voor instaan dat deze hiervan geheel vrij zijn. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade aan uw computerapparatuur of -programmatuur als gevolg van virussen die, ondanks de door ons genomen maatregelen, met het bericht zijn ontvangen.