Algemene voorwaarden van Buro Zorgregie

Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten uitgebracht, respectievelijk gesloten door Buro Zorgregie, hierna te noemen Buro Zorgregie.

2. De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle volgende offertes en overeenkomsten uitgebracht, respectievelijk gesloten met dezelfde wederpartij, ongeacht of deze samenhangen met dan wel volgen op reeds gedane offertes of gesloten overeenkomsten.

Prijs en prijsaanpassing

3. Alle overeengekomen prijzen zijn bindend en exclusief de eventueel daarover verschuldigde omzetbelasting.

4. Het honorarium van Buro Zorgregie wordt berekend aan de hand van de ten tijde van de uitvoering van de overeenkomst door Buro  Zorgregie gehanteerde tarieven. Buro Zorgregie behoudt zich het recht voor deze tarieven aan te passen.

Aansprakelijkheid

5. De aansprakelijkheid van Buro Zorgregie voor alle directe kosten en schade, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout of tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst, is te allen tijde beperkt tot het netto factuurbedrag met betrekking tot de opdracht dan wel het bedrag waarvoor Buro Zorgregie zich voor dergelijke schadeveroorzakende gebeurtenissen heeft verzekerd en waarvoor daadwerkelijk dekking wordt verleend, dan wel, indien Buro Zorgregie zich niet tegen dergelijke schadeveroorzakende gebeurtenissen heeft verzekerd, het bedrag waarvoor ondernemers overigens vergelijkbaar met Buro Zorgregie zich gewoonlijk plegen te verzekeren.

6. Buro Zorgregie is nimmer aansprakelijk voor alle indirecte kosten en indirecte schade, op enigerlei wijze verband houdende met, dan wel veroorzaakt door een fout of tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst.

7. De wederpartij vrijwaart Buro Zorgregie tegen alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade of anderszins, welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk samenhangen met de uitvoering van de overeenkomst tussen Buro Zorgregie en de wederpartij.

Overmacht

8. Indien en voor zover Buro Zorgregie zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet geheel of niet tijdig of op de overeengekomen plaats kan nakomen ten gevolge van een oorzaak welke haar niet kan worden toegerekend is hij gerechtigd de betreffende overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder deswege schadeplichtig te zijn, te ontbinden, dan wel de verplichtingen uit de betreffende overeenkomst gedurende een door hem redelijk te oordelen termijn op te schorten.

9. Onder een oorzaak welke Buro Zorgregie niet kan worden toegerekend wordt onder andere begrepen: elke niet voorzienbare stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van Buro Zorgregie of in de onderneming van een derde van wie Buro Zorgregie goederen of diensten betrekt, alsmede kennelijke wijzigingen sedert het totstandkomen van de overeenkomst in de feitelijke omstandigheden welke direct of indirect de kostprijsfactoren of leveringsmogelijkheden beïnvloeden.

10. Onder een oorzaak welke Buro Zorgregie niet kan worden toegerekend wordt onder andere begrepen: brand, waterschade, bijzondere weersomstandigheden, rampen, oorlog en oorlogsdreiging, besmettelijke ziekten, overheidsmaatregelen, oproer, molest, stakingen, uitsluitingen, stiptheidsacties, defecten aan machines of installaties, onderbreking, stagnatie in de aanvoer van of rantsoenering van grond-, hulp- en brandstoffen, het niet nakomen van een verplichting door een derde van wie Buro Zorgregie goederen of diensten betrekt.

11. Indien een van de hierboven genoemde omstandigheden zich voordoet doet Buro Zorgregie ten spoedigste, onder overlegging van de voorhanden bewijsstukken, hiervan mededeling aan de wederpartij.

Betaling

12. Alle betalingen dienen plaats te vinden binnen 10 dagen na de factuurdatum, zonder enig recht op korting of schuldvergelijking, ook in faillissement, ten kantore van Buro Zorgregie of door middel van storting op een door laatstgenoemde aangewezen bankrekening.

13. Indien de wederpartij niet binnen de hiervoor gestelde termijn, dan wel niet binnen de nader door Buro Zorgregie aangegeven termijn heeft betaald is hij van rechtswege in verzuim en heeft Buro Zorgregie zonder een nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht de wederpartij een rente van twee procent per maand vanaf de vervaldag in rekening te brengen, zulks tot aan de datum van algehele voldoening en onverminderd de overige rechten welke Buro Zorgregie toekomen.

14. Alle kosten, welke voor Buro Zorgregie voortvloeien uit het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen door de wederpartij van enige verplichting voor laatstgenoemde uit deze overeenkomst, zijn voor rekening van de wederpartij. Onder deze kosten zijn begrepen de kosten van sommatie, opzegging, incasso en deurwaarder, alsmede de kosten van de raadsman/ advocaat en procureur, en alle andere buitengerechtelijke alsmede gerechtelijke kosten. Deze kosten worden door Buro Zorgregie gesteld op minimaal 15% van de te vorderen hoofdsom.

15. Indien en voor zover de wederpartij met de betaling in gebreke is, alsmede in geval van faillissement, aanvrage van surséance van betaling en stillegging of liquidatie van haar onderneming, is al hetgeen Buro Zorgregie van de wederpartij te vorderen heeft onmiddellijk opeisbaar.

16. Buro Zorgregie behoudt zich het recht voor gehele of gedeeltelijke vooruitbetalingen van de overeengekomen prijs te verlangen.

Slotbepalingen

17. Buro Zorgregie verricht de advisering aan cliënt en eventueel de bemiddeling voor cliënt geheel zelfstandig en voert deze naar eigen inzicht uit, en is gerechtigd de inhoud ervan naar eigen inzicht vast te stellen en in te delen, alsmede een derde in te schakelen indien zij dit wenselijk acht. Inschakeling van derden geschiedt volledig voor rekening van Buro Zorgregie.

18. Buro Zorgregie neemt zelf geen enkele opdracht aan tot het verlenen van (thuis-)zorg en verleent evenmin thuiszorg. Buro Zorgregie is niet bevoegd en geeft evenmin instructies aan het aan te wijzen bemiddelingsbureau dan wel de (zelfstandig) zorgaanbieder ter zake van de te verlenen (thuis-)zorg.