Thuiszorgalarm!

Er is veel aan de hand in het kader van de hervorming langdurige zorg (WLZ) en de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Momenteel speelt de problematiek rondom de eerste uitbetalingen van het Persoonsgebonden Budget (PGB). In de ogen van Buro Zorgregie is dat nog maar het begin van vele problemen en ellende. Niet om een negatief scenario te schetsen maar een daadwerkelijk beeld weer te geven van wat er staat te gebeuren.

Einde Persoonsgebonden budget: de vergeten groep

2015 Het begin van het einde van het persoonsgebonden budget. Erica Terpstra was er zo trots op. De flexibiliteit die er altijd is geweest is niet meer. Behoudens voor mensen die vallen onder het overgangsrecht en de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Eenieder wordt in 2015 geherindiceerd. Er komt een splitsing van PGB’s, behalve als iemand een zorgzwaartepakket heeft.

De zorgverzekeraar kan een PGB verstrekken voor Persoonlijke verzorging en/of Verpleging (losse functies). Ook de gemeente kan een PGB verstrekken op voorwaarde dat de gemeente hiervoor openstaat. Er zijn gemeenten die zweren bij het PGB en er de voordelen van inziet. Anderen zijn het PGB liever kwijt dan rijk.
Het is niet meer mogelijk om de PGB’s (ZVW/WMO) door elkaar te gebruiken. PGB’s worden geoormerkt. De bewegingsvrijheid die er tot nu toe was en wat het grote voordeel van een PGB boven een zorg in natura indicatie was, behoort tot de verleden tijd.
Er zijn momenteel budgethouders die met hun totale, uit meerdere functies bestaande PGB de mogelijkheid hebben om bijvoorbeeld meer persoonlijke verzorging in te kopen en minder begeleiding groep. Die vrijheid komt volledig te vervallen. Persoonlijke verzorging wordt vergoed door de zorgverzekeraar; begeleiding groep door de gemeente (als die openstaat voor PGB). Er kan dan meestal ook enkel begeleiding groep voor worden ingekocht, niet eens begeleiding individueel.

Goud voor bewindvoerders en overlopende rechtbanken

Dit betekent dat huidige budgethouders na herindicatie in grote problemen dreigen te komen. Zij kunnen hun zorg niet meer inkopen zoals ze dat gewend waren.
Na herindicatie vervallen alle rechten en moeten mensen opnieuw PGB gaan aanvragen bij hun zorgverzekeraar en/of hun gemeente. Dat zal nog een hele klus worden. Zie als budgethouder bijvoorbeeld maar eens aan een indicatie voor verpleging en verzorging te komen. Nu zijn er al voorbeelden dat wijkverpleegkundigen van thuiszorginstellingen alleen indicaties willen afgeven voor mensen die binnen hun eigen zorginstelling zorg af (willen) nemen. Zeker niet voor PGB. Dit terwijl dit wel een onderdeel is van de wijkverpleegkundige taak. Conclusie is dat mensen met een voorkeur voor PGB niet geholpen gaan worden.

Lukt dat wel dan komt de volgende barrière. Zie maar eens PGB te krijgen via de zorgverzekeraar. Enerzijds zijn die er duidelijk op uit te kiezen voor zorg in natura. Zij zullen dit zoveel mogelijk willen organiseren en naar verwachting ten koste van veel proberen door te drukken. Thuiszorginstellingen kunnen de zorg in natura nu al niet meer aan kunnen. Veel mensen zullen zonder hulp komen zitten. Waar blijven de garanties van staatssecretaris Van Rijn?
Als iemand dan mogelijk wel voor een PGB in aanmerking zou kunnen komen volgt een bewust keuzegesprek. Als daaruit blijkt dat de potentiële budgethouder geen regie kan voeren over zijn PGB moet hij onder bewind gesteld worden! De bewindvoerderskantoren krijgen een gouden toekomst. Rechtbanken gaan overlopen met aanvragen. Rechters zullen kritisch zijn in het toekennen van beschikking tot bewindvoering. Alsnog geen PGB.

Werkloosheid onder ZZP’ers in de zorg

Wat moet er gebeuren met de duizenden zzp’ers in de zorg? Die komen zonder werk te zitten als er geen PGB’s meer worden verstrekt. Na de huishoudelijke hulpen komen de zelfstandige verpleegkundigen en verzorgenden aan de beurt.
Volgens het normenkader verpleegkundige indicatiestelling dient de wijkverpleegkundige mee te werken in het team dat voor de cliënt zorgt. Hoe zal dat vorm gaan krijgen met een tekort aan wijkverpleegkundigen?

De oplossing?

We zijn er met z’n allen nog niet klaar voor om in dit jaar in een keer deze hervorming door te voeren. Misschien is het een idee om er minimaal 2 jaar voor uit te trekken. Maar dan nog… We houden ons hart vast.

Namens Buro Zorgregie,
René Mijland
Wijkverpleegkundige